top of page

BACK TO SCHOOL 

Educational support

Together with our viewers we have been a source of comfort for many parents who knew the potential of their children to go for higher studies but could not pursue their dreams due to financial hardship.

 

We could lighten the eyes of many children by providing them with school kits during the beginning of every academic year. These school kits include notebooks, umbrellas, and pencil boxes. This ministry is carried out by the support of our viewers, who respond to our ‘Back to School’ invitation andextend their hand of support for these children.

BACK  TO SCHOOL
Play Video

hnZym`ymk  klmbw & hnhml klmbw

2010 apX 2013 hscbpÅ  kv--IqÄ A²yb\ hÀj§fn \nÀ²\cmb 400 Ipcp¶pIÄ¡v hnZym`ymk¯n\v t{]mÕml\ambnhnZym`ymk klmbambn \ÂIp¶Xn\pw \nÀ²\cpw AÀlcpamb s{]m^jW tImtfPv hnZymÀ°nIÄ¡v \ÂIp¶Xn\pw Bcpw klmbn¡phm³ CÃmsX hnhml{]mbw Bbn«pw hnhmlw Ign¸n¡phm³ Ignbm¯ 15 \nÀ²\ s]¬Ip«nIÄ¡v IpSpw_ PohnX¯n {]thin¸n¡phm\pw ]hÀhnj³ Snhn¡v-- Ignªp.IqSmsX  tImhnUv 19 F¶ almamcnbpsS Ime¯pw \ncmew¼cmbhÀ¡v Ccp]¯n A©p e£w cq]bpsS km¼¯nI klmbw \ÂIp¶Xn\pw Ahkcw e`n¨p. k¼qÀ® tem¡v Uu¬ kabw XncphÃ, N§\mtÈcn, aøÅn, Iogzmbv]qÀ, tImbn{]w t]meokv tÌj³ ]cn[nbnse  tdmUpIfn Uyq«nbn Bbncp¶ t]meokv DtZymKØÀ¡pw BtcmKy{]hÀ¯IÀ¡pw FÃm Znhk§fnepw Blmchpw IpSn shÅhpw hnXcWw sN¿p¶Xn\pw CSbmbn.

01.jpg
DSC00317 (1).JPG
bottom of page