top of page

BACK TO SCHOOL 

Educational support

Together with our viewers we have been a source of comfort for many parents who knew the potential of their children to go for higher studies but could not pursue their dreams due to financial hardship.

 

We could lighten the eyes of many children by providing them with school kits during the beginning of every academic year. These school kits include notebooks, umbrellas, and pencil boxes. This ministry is carried out by the support of our viewers, who respond to our ‘Back to School’ invitation andextend their hand of support for these children.

പവർവിഷൻ ടീവി യുടെ  " Back to School "  ||  ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകാം...
Play Video

_m¡v Sp kv--Iqfn\v XpS¡w Bbn

Xncphà : ]hÀhnj³ Nmcnä_nÄ {SÌnsâ _m¡v Sp kv--IqÄ ]²Xn Pq¬ 25 sNmÆmgvN cmhnse 11 aWn¡v sh®n¡pfw ]hÀhnj³ Sn hn ÌpUntbm bn sNbÀam³ dh. tUm. sI kn tPm¬ DXvLmS\w \nÀÆln¨p. amt\Pn§v UbdÎÀ tUm. amXyqkv Nmt¡m A²y£X hln¨p. kv--IqÄ A²yb\ hÀjw Bcw`n¨n«pw  CXphscbpw _mKv, t\m«v _p¡pIÄ, IpS, t]\, s]³knÂ, s]³kn t_mIv--kv F¶nh hm§phm³ Ignbm¯ kÀ¡mÀ kv--IqfpIfn ]Tn¡p¶ kv--IqÄ Ip«nIÄ¡v ]hÀhnj³ t{]£IcpsS klmbt¯msS Ch \ÂIp¶ ]²XnbmWv _m¡v Sp kv--IqÄ. AXmXv kv--IqÄ A[nIrXÀ hmÀUv sa¼dpsS ip]mÀitbmsSm¸w BWv Ip«nIfpsS t]cv \ÂIp¶Xv. No^v Hm¸tdän§v Hm^okÀ tSmWn hÀKokv kzmKX {]kwKw \S¯n. ]pdaäw ]©mb¯v sshkv {]knUâv {ioaXn tPmfn tPm¬ apJy AXnYn Bbncp¶p. taae Fw. Un. bp ]n kv--IqÄ slUvankv{Skv {ioaXn tkman hÀKokv  Biwk Adnbn¨p. Hm^okv amt\PÀ Pbvk¬ tkmfa³ \µn Adnbn¨p. kao] {]tZis¯ 6 kv--IqfpIfn \n¶pambn 26 Ip«nIÄ¡mWv _m¡v Sp kv--IqÄ ]²XnbneqsS klmbamIphm³ ]hÀhnj³ Nmcnä_nÄ {SÌn\v IgnªXv. hcpw Znhk§fn tIcf¯nse 14 PnÃIfnepw km¼¯nIambn hfsc ]nt¶m¡w \n¡p¶ kv--IqfpIfnse ]Tt\m]IcW§Ä hm§phm³ Ignbm¯ Ip«nIÄ¡v _m¡v Sp kv--IqÄ ]²XnbneqsS klmbIamIphm³ Hcp§pIbmWv ]hÀhnj³ Nmcnä_nÄ {SÌv.

WhatsApp Image 2023-11-23 at 12.49_edite
DSC00317 (1)_edited.jpg
WhatsApp Image 2024-06-26 at 12.47.32 PM (1).jpeg
bottom of page